Официальный сайт МЧС ДНР
г. Донецк, ул. Розы Люксембург, д. 34А
agz@mail.dnmchs.ru
Приемная
(062) 303-27-01
Приемная комиссия
(071) 511-65-93
(062) 303-27-05
Канцелярия
(062) 303-27-02
Начальник академии
полковник службы
гражданской защиты
Кожевников
Михаил
Леонидович

Научные труды д.пед.н., проф. Стефаненко П.В.

1. Технология управления познавательной деятельностью студентов в условиях модульного обучения.
Дис...канд. пед. наук: 13.00.01 / Донецкий технический ун-т. - Донецк, 1995. - 191 л.

2. Модульне навчання – шлях інтенсифікації навчально-виховного процесу.
Трудове навчання і виховання в сучасній загальноосвітній та професійній школі: Збірник науково-методичних матеріалів № 1. – Кривий Ріг: КДПІ, 1995. – С.40-46.

3. Основы педагогики высшей школы.
Донецк: ДонГАУ, 1998. - 82 с.

4. Основы радиопередачи и радиоприема.
Донецк: ДонГТУ, 2000. – 125 с.

5. Полупроводниковые приборы.
Донецк: ДонГТУ, 2000. – 181 с.

6. Усилители электрических колебаний.
Донецк: ДонГТУ, 2000. – 53 с.

7. Электрические колебательные цепи.
Донецк: ДонГТУ, 2000. – 123 с.

8. Электровакуумные приборы.
Донецк: ДонГТУ, 2000. – 73 с.

9. Використання нейронних мереж у процесі дистанційного навчання у вищій школі.
Педагогіка і психологія професійної освіти. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С.46-54.
 
10. Методические указания по дистанционному изучению модулей дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» с учетом индивидуальных характеристик студентов (специализация: «менеджмент в непроизводственной сфере; менеджмент внешнеэкономической деятельности»)/ составитель Стефаненко П.В. – Донецк: ДонГАУ, 2000 г. – 598 с.
 
11. Аналіз еталонної моделі модульної дистанційної дидактичної системи у вищій школі.
Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник Наукових праць Київського національного лінгвістичного університету. – Київ: КНЛУ, 2001.– Вип.17. – С.132–136.
 
12. Використання модульних підручників як фактор оптимізації навчального процесу у вищій школі.
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Кіровоград: КДПУ, 2001. – Вип.32.-Ч.2. - С. 190 – 193.

13. Деякі міркування на тему еволюції дидактичних систем.
Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету. – Харків: ХДУ, 2001.– Вип.6 (524).– С. 213–231.

14. Динамічний аспект еволюційного аналізу дидактичної системи.
Соціалізація особистості: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.– Київ, 2001. – Вип.15. – С.133-144.
 
15. Дослідження ефективності модульної дистанційної дидактичної системи (педагогічний експеримент).
Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.– Серія «Педагогічні науки». – Київ, 2001. – Вип.44. – С. 136-143.
 
16. Еволюційний підхід до аналізу дидактичних систем.
Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2001. – Вип.26. – С. 115–133.
 
17. Застосування методів соціонічного аналізу в процесі навчання у вищій школі.
Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Київ. –2001. – Вип.24 . – С.126– 138.

18. Застосування технологій біометричного моніторингу при дистанційному навчанні у вищій школі.
Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.– Київ, 2001. – Вип.28. – С.81–90.
 
19. Застосування технологій «data mining» у процесі дистанційного навчання у вищій школі.
Педагогіка і психологія професійної освіти.– Львів, 2001.– Вип.3. -С.34-43.
 
20. Індивідуалізація змісту навчання в модульній дистанційній дидактичній системі.
Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного університету ім. М.П. Драгоманова.– Київ, 2001. – Вип.27. – С. 124–137.

21. Культурний тип суспільства як керуючий параметр дидактичної системи.
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – Тернопіль, 2001. – Вип.7.– С.3–9.

22. Моделі та технології дистанційного навчання у вищій школі.
Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛДПУ, 2001. – Вип.9(41).– С. 193–200.

23. Нейро-лінгвістичне програмування як інструмент підвищення сприйманості навчального матеріалу.
Соціалізація особистості: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.– Київ, 2001. – Вип.14. – С. 93-104.
 
24. Організаційні та маркетингові аспекти дистанційного навчання.
Педагогічні науки: Збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету. – Херсон, 2001. – Вип.23. – С. 109–118.

25. Особливості та процес функціонування модульної дистанційної дидактичної системи.
Педагогіка і психологія професійної освіти.– Львів, 2001. – Вип.4.– С. 51–64.
 
26. Принципи функціонування інформаційно-обчислювального контуру модульної дистанційної дидактичної системи у вищій школі.
Педагогіка і психологія. – Київ: Педагогічна думка, 2001. – Вип.3–4(32–33). – С.97–104.
 
27. Проблеми синтезу моделі педагогічного експеременту оптимізації процесу дистанційного навчання.
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту.– Полтава: ПДПІ, 2001.– Вип.–6/7 (20 – 21). – С.26 – 35.

28. Структура й особливості дистанційного навчання як системи.
Гуманізація навчально-виховного процесу: Науково-методичний збірник. – Слов’янськ: СДПІ, 2001. – Вип.12. – С. 77–86.

29. Управління якістю навчання за модульною дистанційною дидактичною системою.
Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць Київського національного лінгвістичного університету. – Київ: КНЛУ, 2001.– Вип.18. – С. 9–13.

30. Дистанционное обучение в высшей школе (монография).
Донецк: ДонНТУ, 2002. – 397 с.

31. Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі.
Дис... д-ра наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2003, 456 стр.
 
32. «Аналіз фазових переходів» дидактичної системи.
Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. – Львів, 2003. - № 1. – С.34-46.
 
33. Дослідження процесу функціонування дидактичної системи методом аналогій.
Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. – Львів, 2003. - № 4. – С. 11-20.
 
34. Навчання в співробітництві як педагогічна технологія особистісно орієнтованого підходу.
Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. – Львів, 2003. - № 3. – С.30-41.

35. Потенціал систем штучного інтелекту в дистанційному навчанні.
Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. –Вип.51. – С.156-165.
 
36. Проблеми ефективної передачі інформації на відстань у процесі дистанційного навчання.
Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. – Львів, 2003. - № 2. – С.11-21.
 
37. Проблеми методичного та програмного забезпечення віртуальних лабораторій у дистанційному навчанні.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 24, частина 2 / За загальною редакцією академіка АПН України Євнуха М.Б., укладач – О.В. Михайличенко. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2003.– С. 3-7.
 
38. «Рушійні сили» еволюції дидактичної системи.
Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, 2003. - Том ХХХVII. – С.99-113.
 
39. Соціальна роль системи освіти на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій.
Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. Том ХХ. – К.: Логос, 2003. – С. 49-61.
 
40. Теорія проектного та різнорівневого навчання.
Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, 2003. - Том ХХХХ. – С.101-112.
 
41. Дидактичні особливості дистанційного навчання у вищій школі.
Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. – Львів, 2004. - № 1. – С. 22-33.

42. Особистісно-орієнтований підхід в дистанційному навчанні.
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2004. – Випуск 3. – С. 188-194.

43. Функціонування модульної моделі дистанційного навчання.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. – Харків-Донецьк: ХДАДМ (ХХПІ), 2004. - № 1. – С. 49-64.

44. Алгоритмічне планування навчального процесу студентів гірничого профілю.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 24, частина 2 / За загальною редакцією академіка АПН України Євнуха М.Б., укладач – О.В. Михайличенко. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2005.– С. 15-29.

45. Оптимізація навчального процесу у вищому навчальному закладі засобами диференціації.
Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, 2005. - Том 49. – С.98-106.
 
46. Основні організаційні та дидактичні принципи розробки курсів для дистанційної форми навчання.
Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, 2005. - Том 50. – С.101-114.
 
47. Інноваційні технології у фізичному вихованні студентів.
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 14-15. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2006. – С.180-185.
 
48. Професійна підготовка майбутніх інженерів в умовах інтеграційного підходу до навчання.
Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К., 2008.
 
49. Професійна підготовка майбутніх інженерів у процесі формування професійної комунікації.
Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. Випуск 1. – К.: Видавництво «ЕКМО», 2009. – С. 229-236.
 
50. Впровадження системи управління якістю TQM (total quality management) в освітній процес вищої школи.
Наукові праці ДонНТУ. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 9 (191). – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – С. 162-168
 
51. Методический аспект оценки качества дистанционного обучения.
Наукові праці ДонНТУ. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 10 (193). – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – С. 209-214.
 
52. Критерии качества дистанционного обучения в зависимости от вида дидактической системы и их информационо-коммуникационная составляющая.
Наукові праці ДонНТУ. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 11 (202). – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С. 331-337.
 
53. Напрямки удосконалення якості надання послуг дистанційної освіти.
Наукові праці ДонНТУ. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 2 (12) 2012. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С. 198-203.
 
54. Про сучасні тенденції в дослідженнях щодо визначення якості засобів навчального призначення.
Наукові праці ДонНТУ. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 11 (202). – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С. 337-346.
 
55. Концептуальний підхід до формування компетентнісної моделі військових фахівців в період становлення інформаційного суспільства.
Наукові праці ВНЗ ДонНТУ. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 1 (13) 2013. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – С. 191-196.
 
56. Методичний підхід до формування компетентнісної моделі військових фахівців.
Наукові праці ВНЗ ДонНТУ. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 2 (14) 2013. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – С. 79-83.
 
57. Моделювання професійного розвитку військових фахівців в термінах Я-концепції Н. Ничкало в умовах дисфункції соціальних інститутів.
Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості: зб. наук. пр. / [ редкол.: І. А. Зязюн (голова), О. М. Отич та ін.; упоряд.: О. М. Отич, О. М. Боровік ] ; Національна академія педагогічних наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих . - К., 2014. - С. 523-529.
 
58. Технології дистанційного навчання в рамках безперервної освіти військових фахівців актуалізація особистісної карти компетенцій.
Наукові праці ВНЗ ДонНТУ. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 1 (15) 2014. – Частина 1. - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2014. – С. 121-125.
 
59. Формирование личностной карты компетенций офицера МЧС.
Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие: Избранные материалы Международного научного форума, г. Донецк, 20-22 мая 2015г. / под общ. ред. А.Я. Аноприенко, К.Н. Маренича, А.Л. Сотникова. – Донецк: Изд-во «Донецкая политехника», 2015. – С. 229–236.
 
60. Методологические проблемы использования автоматизированных обучающих систем в учебном процессе технического ВУЗа.
История и перспективы развития транспорта на севере России. Сборник научных статей / Под ред. роф. О.М. Епархина, Ярославль: изд-во «Министерство печати», 2015. - С. 145-149.
 
61. Мобилизация познавательной активности студентов.
Педагогическое мастерство и педагогические технологии : материалы V Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 20 сент. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – № 3 (5). – С. 121–123. – ISSN 2411-9679.
 
62. Пути активизации самостоятельной работы студентов.
Образование и наука в современных условиях : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 09 окт. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – № 4 (5). – С. 120–121. – ISSN 2412-0537.
 
63. Методика поэтапного формирования знаний и практических навыков у студентов Института гражданской защиты Донбасса ДонНТУ и слушателей учебно-методического центра МЧС.
Вестник Института гражданской защиты Донбасса: научный журнал, 2015. – № 1 (1). – С. 37–44.
 
64. Определение профессиональной компетентности инженера-горняка.
Вестник Института гражданской защиты Донбасса: научный журнал, 2015. – № 2 (2). – С. 62–67.
 
65. Сущность понятия «культура безопасности» на примере радиационно опасных объектов.
Вестник Института гражданской защиты Донбасса: научный журнал, 2015. – № 3 (3). – С. 29–33.
 
66. Стимулирование познавательной самостоятельности студентов технических вузов как средство активизации их учебной деятельности.
Инновационные тенденции развития системы образования : материалы V Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 5 февр. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 253–255. – ISBN 978-5-9907548-6-7.
 
67. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности работы АЭС.
Научный вестник НИИГД «Респиратор»: науч.-техн. журн. – Донецк, 2016. – Вып. 1 (53). – С. 65–73. – ISSN 2414-5769.
 
68. Трансформация понятия «Инновационные технологии обучения» в современных условиях.
Проблемы и пути совершенствования учебной, учебно-методической и воспитательной работы: материалы Vl науч.-метод. конф., г. Донецк, 04 февраля 2016 г. – Донецк: ДонНТУ, 2016. С. 558–563.
 
69. Психолого-педагогические особенности программы и методологические аспекты процесса непрерывного обучения специалистов английскому языку.
Вестник Института гражданской защиты Донбасса: научный журнал, 2015. – № 4 (4). – С. 55–58.
 
70. Экологическое просвещение детей, молодежи и взрослого населения донецкого региона для снижения травматизма в современных условиях.
Э40 Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопасности и рекультивации повреждённых территорий для их экономического возрождения: Доклады Международной научно-практической конференции. 12-13 февраля 2016 года. Научное издание. – Москва, Донецк: Изд-во МНЭПУ, 2016. – С. 319–325.
 
71. Реформирование высшего педагогического образования в сфере безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны.
Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности: Материалы I Международной научной конференции (Донецк, 16-18 мая 2016 г.). – Том 6. Психологические и педагогические науки / под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. – С. 199–203.
 
72. Актуальность реформ высшего педагогического образования в сфере безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны.
Педагогический опыт: теория, методика, практика : материалы VIII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 13 июня 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 3 (8). – С. 130–132. – ISSN 2412-0529.

73. Пути активизации учебно-познавательной деятельности студентов.
Современное машиностроение: Наука и образование: материалы 5-й Международной научно-практической конференции. / Под ред. А.Н. Евграфова и А.А. Поповича. – СПб.:
Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – С. 144–156.


74. К вопросу стимулирования познавательной активности и самостоятельности студентов инженерных специальностей.

Вестник Института гражданской защиты Донбасса: научный журнал, 2016. – № 1 (5). – С. 68–72.
 
75. Пути усовершенствования системы подготовки специалистов МЧС ДНР в области техносферной безопасности.
Вестник Института гражданской защиты Донбасса: научный журнал, 2016. – № 2 (6). – С. 61–65.
 
76. Основные дидактические особенности дистанционного обучения в образовательных организациях высшего профессионального образования ДНР.
Вестник Института гражданской защиты Донбасса: научный журнал, 2016. – № 4 (8). – С. 58–63.
 
77. Основы педагогики высшей школы : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб.
Донецк : ГОУВПО «ДОННТУ», 2016. – 180 с.
 

78. Перспективы инженерного обеспечения безопасности жизнедеятельности в технологии интернета вещей.

Современные проблемы многоуровневого образования : XI Междунар. науч.-метод. симп. – Ростов-на-Дону, 2016. – С. 154-157.
 
79. Актуальные проблемы формирования культуры безопасности личности в процессе обучения студентов инженерных специальностей.
Современные тенденции развития науки и технологий, 2016. -№5(8). - С. 120-125.

80. Об особенностях функционирования производственных цехов коксохимического завода с учётом критериев экологической безопасности. Первая Республиканская научная конференция «Современное состояние и перспективы дальнейшего развития системы гражданской обороны Донецкой Народной Республики», 24-25 октября 2017 г., г. Донецк.- Донецк: АГЗ, 2017.- С 466-473.

81. Электронный учебно-методический комплекс как интегрированное средство информационно-профессиональной подготовки будущих инженеров. Вестник Академии гражданской защиты : научный журнал. 2017. - № 2 (10). - С. 5-10.
 
82. Формирование конкурентоспособности будущего инженера в профессионально-образовательной среде университета. Научная сокровищница образования Донетчины : научно-методический журнал. 2018. - № 1’. - С. 35-38.
 
83. Подготовка пожарных в Донбассе: от истоков к современности. Исторический опыт, современные проблемы и перспективы образовательной и научной деятельности в области пожарной безопасности.
Материалов международной научно-практической конференции (Москва, 18-19 октября 2018 г.). - Москва: АГПС МЧС РФ, 2018. - С. 10-14.
 
84. Психолого-педагогические особенности использования электронных учебно-методических комплексов в профессионально-техническом образовании. Вестник Академии гражданской защиты: научный журнал. 2019. - № 1 (17). - С. 42-47.
 

85. Стефаненко П.В. Организационная модель управления познавательной деятельностью студентов в условиях модульного обучения. XV научно-практическая интернет-конференция «ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», 10 марта– 16 марта 2020 г., Институт дополнительного профессионального образования Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

 

86. Стефаненко П.В. Методические приёмы и пути активизации познавательной деятельности студентов. Вестник Академии гражданской защиты: научный журнал. 2020. - № 1 (21). - С. 84-89.

 

 

87. Стефаненко П.В. Пути усовершенствования учебно-воспитательного процесса на курсах повышения квалификации для преподавателей вузов. Вестник Академии гражданской защиты: научный журнал. 2020. - № 2 (22). - С. 132-136.